Инструменты пользователя

Инструменты сайта


karpovich_d_s

КАРПОВІЧ Дзмітрый Сямёнавіч

Кандыдат тэхнічных навук. У 1996 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт па спецыялізацыі “Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., загадчык кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі.

Dzmitry S. Karpovich

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State Technological University (Automation of Technological Processes and Production). Has been working at BSTU since 1996. Head of Department of Automation of Production Processes and Electrical Engineering.


Навуковыя інтарэсы: аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў, у тым ліку дрэваапрацоўчай прамысловасці (мадэляванне працэсаў дрэваапрацоўкі, разлікі і канструяванне дрэваапрацоўчых прылад); мадэляванне і аўтаматызацыя рэдакцыйна-вытворчых працэсаў; сістэмы тэхнічнага зроку ў робататэхніцы. Аўтар звыш 50 друкаваных прац, 6 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Фізіка-тэхнічны інстытут НАН Беларусі, Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт, ААТ “ФанДАК” (г. Бабруйск), УП “Мінскінтэркапс”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Аўтаматыка і аўтаматызацыя вытворчых працэсаў”, “Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання галіной”, “Аўтаматызацыя і аўтаматызаваныя сістэмы кіравання рэдакцыйна-выдавецкімі працэсамі”, “Прымяненне ЭВМ у хімічнай тэхналогіі”, “Аўтаматызацыя сродкаў механізацыі і робататэхніка”.

Асноўныя публікацыі: Карпович, Д.С. Исследование влияния условий пайки на механические свойства паяных швов / Д.С. Карпович, Л.В. Кириченко Сварка и родственные технологии. – 2000. Карпович, Д.С. Определение характеристик корректора для обес­печения заданного качества конечного продукта / Д.С. Кар­по­вич Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2004. – Вып. XII. Карпович, Д.С. Влияние режимов заточки дереворежущего инструмента на остаточные напряжения в поверхностных слоях сплавов / Д.С. Карпович, И.И. Бавбель, С.И. Карпович Деревообраб. пром-сть. – 2005. – № 2. Карпович, Д.С. Исследование тепловых процессов при заточке инструмента абразивным кругом с прерывистой рабочей поверхностью / Д.С. Карпович Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2005. – Вып. XIII. Karpovich, D.S. Probing into cutting action of micro-thin saws / D.S. Karpovich, I.F. Kuzmitsky, O.G. Barashko Drewno-Wood. – Poznan, 2006. – Vol. 49. —- Scientific interests: Automation of technological processes including woodworking industry (modeling of woodworking processes, evaluation and design of woodworking devices); modeling and automation of editing and publishing processes; systems of technical approaches to robotics. The author of more than 50 publications, 6 patents. Scientific partners: Belarusian National Technical University, NASB Physical-Engineering Institute, Baranovichi State University, JSC “FanDAK” (Bobruisk), UE “Minskintercaps” (Minsk). Teaching activities: Delivers the courses of lectures on automatics and automation of production processes, modeling of entities and control systems at branch of industry, automation and automatic systems of control at editing and publishing processes, application of computers in chemical technology, automation of mechanical devices and robo­tics. Main publications: Karpovich, D.S. Investigation of the Influence of Soldering Conditions on Mechanical Properties of Soldered Seams / D.S. Karpo­vich, L.V. Kirichenko Welding and Related Technologies. – 2000. Karpovich, D.S. Determination of Corrector Characteristics to Provide Specified Quality of the Finished Product / D.S. Karpovich Proceeding of BSTU. Series VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2004. – Iss. XII. Karpovich, D.S. Influence of Sharpening Operation in Woodcutting Tools on Residual Voltage in Surface Layers of Alloys / D.S. Kar­povich, I.I. Bavbel, S.I. Karpovich Woodworking Industry. – 2005. – No. 2. Karpovich, D.S. Investigation of Heat Processes When Sharpening Tool with Grinding Wheel With Intermittent Work Surface / D.S. Karpovich Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2005. – Iss. XIII. Karpovich, D.S. Probing into Cutting Action of Micro-thin Saws / D.S. Karpovich, I.F. Kuzmitsky, O.G. Barashko Drewno-Wood. – Poznan, 2006. – Vol. 49.

karpovich_d_s.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:15 — pia