Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ignatovich_l_u

IГНАТОВIЧ Людмiла Уладзiмiраўна

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт кафедры тэхналогii i дызайну вырабаў з драўнiны. Выпускніца Беларускага тэхналагічнага інстытута iмя С.М. Кiрава 1980 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1980 г. За якаснае кiраванне навукова-даследчай работай узнагаро­джана ганаровымі граматамi i дыпломам БДТУ, аб’яўлена падзяка з занясеннем у асабiстую справу. Лаўрэат прэмii Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь за працу з таленавiтымi студэнтамi. Член Мастацка-тэхнiчнага савета канцэрна “Беллеспаперапрам”, член журы рэспублiканскiх конкурсаў мэблi. Саветнiк Беларускага акадэмiчнага цэнтра Мiжнароднай акадэмii архiтэктуры.

Lyudmila U. Ignatovich

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor of Department of Technology and Design of Wooden Articles. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1980. Has been working at BSTU sin­ce 1980. Awarded Honorary Diploma and Diplomas of BSTU for Outstanding Research Work Supervising. Given Commendation to be recorded in personal file. Grant-Winner of President of the Republic of Belarus for Supervising Talented Students. Member of Art-Engineering Council of concern “Bellespaperapram”. Jury Member of Republican Furniture Contests. Advisor of Belarusian Academic Centre of Internation Architecture Academy.


Навуковыя інтарэсы: тэхналогiі i дызайн вырабаў з драўнiны. Аўтар больш за 100 навуковых i навукова-метадычных прац, 5 аўтарскiх пасведчанняў i патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Інстытут цепла- і масаабмену iмя А.В. Лыкава НАН Беларусі, вытворчыя дрэваапрацоўчыя аб’яднаннi i фабрыкi: “Пiнскдрэў”, “Гомельдрэў”, “Мiнскпраектмэбля”, “Барысаўдрэў” i iнш. Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Тэхналогiя вытворчасцi мэблi”, “Тэхналогiя дрэваапрацоўкi”, “Тэхналогiя вырабаў з драўнiны”, “Тэхналогiя i абсталяванне дрэваапрацоўчых вытворчасцей”. Падрыхтавала 4 лаўрэатаў прэмii спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы тэленавiтых навучэнцаў i студэнтаў. Асноўныя публікацыі: Канструяванне мэблi. Аўтаматызаванае канструяване мэблi: вучэб. дапаможнік / А.А. Барташэвіч [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 1997. (Адна з аўт.). Канструяванне мэблi. Распрацоўка графiчнай канструктарскай дакументацыi: вучэб. дапаможнік / А.А. Барташэвіч [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 1999. (Адна з аўт.). Технология и оборудование деревообрабатывающих производств. Лабораторный практикум / Л.В. Игнатович [и др.]. – Минск: БГТУ, 2005. Игнатович, Л.В. Технология изделий из древесины. Проектирование производственного процесса: учеб. пособие / Л.В. Игнатович, С.В. Шетько. – Минск: БГТУ, 2006. Игнатович, Л.В. Технология изделий из древесины. Курсовое и дипломное проектирование: учеб.-метод. пособие / Л.В. Игнатович, А.А. Барташевич, Л.М. Бахар. – Минск: БГТУ, 2007. Технология изделий из древесины: учеб. пособие: в 2 ч. / А.А. Барташевич [и др.]. – Минск: БГТУ, 2010. – Ч. 1: Типовые технологические режимы; Ч. 2: Нормы расхода сырья и материалов. (Одна из авт.). Iгнатовiч, Л.У. Тэхналогія вырабаў з драўніны. Лабараторны практыкум / Л.У. Ігнатовіч, Л.М. Бахар. – Мінск: БДТУ, 2002. —- Scientific interests: Technologies and design of wooden articles. Author of more than 100 papers, 5 author’s certificates and patents. Scientific partners: NASB Institute of Heat-Mass Exchange, woodworking production associations and factories: “Pinskdrev”, “Gomeldrev”, “Minskprojektmebel”, “Borisovdrev”, etc. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Technology of Furniture Making”, “Technology of Woodworking”, “Technology of Wooden Articles”, “Technology and Machinery of Woodworking Industry”. Has trained 4 prize-winners of Special Foundation of the President of the Republic of Belarus on Social Support of Talented Students. Main publications:** Furniture Design. Computer-Aided Furniture Design: tutorial / A.A. Bar­tashevich [et al.]. – Minsk: BSTU, 1997. (A co-author). Furniture Design. Working Out of Graphic Design Documents: tutorial / A.A. Bartashevich [et al.]. – Minsk: BSTU, 1999. (A co-author). Technology and Machinery of Woodworking Industry. Manual for Laboratory Works / L.V. Ignatovich [et al.]. – Minsk: BSTU, 2005. Ignatovich, L.V. Technology of Wooden Articles. Design of Manufacturing Process: tutorial / L.V. Ignatovich, S.V. Shet’ko. – Minsk: BSTU, 2006. Ignatovich, L.V. Technology of Wooden Articles. Yearly and Diploma Projects: manual / L.V. Ignatovich, A.A. Bartashevich, L.M. Bakhar. – Minsk: BSTU, 2007. Technology of Wooden Articles: tutorial: in 2 parts / A.A. Bartashevich [et al.]. – Minsk: BSTU, 2010. – Part 1: Typical Technological Operating Modes; Part 2: Raw Material Consumption Rate. (A co-author). Ignatovich, L.V. Technology of Wooden Articles. Manual for Laboratory Works / L.V. Ignatovich, L.M. Bakhar. – Minsk: BSTU, 2002.

ignatovich_l_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:09 — pia