Инструменты пользователя

Инструменты сайта


gurin_m_i

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

gurin_m_i [2016/01/05 09:24] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​gurin_m_i.png?​nolink&​200 |}}ГУРЫН Мікалай Іванавіч
  
 +Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт у 1971 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1989 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.
 +
 +Mikalai I. GURYN
 +
 +Candidate of Physical-Mathematical Sciences, ​ Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University in 1971. Has been working at BSTU since 1989. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +тэарэтычная фізіка,​ тэорыя элементарных часціц,​ камп’ю­тар­ная алгебра,​ аналітычныя вылічэнні,​ экспертныя сістэмы,​ штучны інтэлект,​ імітацыйнае мадэляванне,​ камп’ютарныя навучальныя сістэмы,​ электронныя мультымедыйныя выданні. ​
 +Аўтар 88 навуковых прац, 12 вучэбных дапаможнікаў,​ 2 кніг па інфармацыйных тэхналогіях.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Інстытут фізікі НАН Беларусі,​ Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. ​
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +распрацаваў і чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Інфарматыка і камп’ютарная графіка”,​ “Камп’ютарныя мультымедыйныя сістэмы”,​ “Web-дызайн і распрацоўка мультымедыйных выданняў”.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Гурин, Н.И. Двухфотонное рождение пары частиц со спином ​ 3/2 / Н.И. Гурин // Весці Акад. навук БССР. Сер. фіз.-мат. навук. – 1984. – № 6. 
 +Лыщик, П.А. Компьютерная система для проектирования и оптимизации лесотранспортных сетей с использованием ГИС / П.А. Лыщик, Н.И. Гурин, Ю.Ф. Капыш // Автоматизированные технологии поиска и проектирования. – М., 2006. – № 2(21).
 +Шостак,​ Л.Г. Тыпалогія камп’ютарных абучаючых сістэм / 
 +Л.Г. Шостак,​ М.І. Гурын // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2008. – № 2.
 +Гурин, Н.И. Организация структуры электронной обучающей системы с активным контролем приобретенных знаний / Н.И. Гу­рин,​ О.В. Герман // Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и инфарматика. – 2009. – Вып. XVII.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Theoretical physics, theory of elementary particles, computer algebra, analytical calculations,​ expert systems, artificial intellect, simulation, computer educational systems, electronic multimedia editions.
 +The author of 88 papers, 12 tutorials, 2 books on information technologies. ​
 +
 +**Scientific partners:**
 +NASB Institute of Physics, Belarusian State University of Informa­tics and Radio-electronics.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed and delivers the courses of lectures: “Informatics and Computer Graphics”,​ “Computer Multimedia Systems”, “Web-Design and Development of Multimedia Editions”.
 +
 +**Main publications:​**
 +Gurin, N.I. Two-Photon Emergence of a Pair of Particles with  Spin 3/2 / N.I. Gurin // News (Vesti) of Academy of Sciences of BSSR. Series of Physical-Mathematical Sciences. – 1984. – No. 6.
 +Lyshchyk, P.A. Computer System for Design and Optimization of Forest Transport Roads with the Use of GIS / P.A. Lyshchyk, ​
 +N.I. Gurin. Yu.F. Kapysh // Automated Technologies of Research and Design. – M., 2006. – No. 2(21).
 +Shostak, L.G. Typology of Computer Educational Systems / 
 +L.G. Shostak, N.I. Gurin // News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2008. – No. 2.
 +Gurin, N.I. Organization of Structure of Electronic Educational System with Active Control of Knowledge / N.I. Gurin, O.V. German // Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2009. – Iss. XVII. 
gurin_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:24 — pia