Инструменты пользователя

Инструменты сайта


grynevich_s_a

ГРЫНЕВІЧ Сяргей Анатолевіч

Кандыдат тэхнічных навук. Выпускнік Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта 2001 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г., дацэнт кафедры дрэваапрацоўчых станкоў і інструментаў.

Syargey A. Grynevich

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State Technological University in 2001. Has been working at BSTU since 2001. Assistant Professor of Department of Woodworking Machines and Tools.


Навуковыя інтарэсы: сучасныя канструкцыі і праектаванне дрэваапрацоўчых станкоў, даследаванне рэжымаў механічнай апрацоўкі драўніны і матэрыялаў на яе аснове. Аўтар 23 навуковых публікацый, 4 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 1 патэнта.

Навуковыя партнёры: Уральскі дзяржаўны лесатэхнічны універсітэт, холдзінгавая кампанія «ЗАТ “Пінскдрэў”».

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый “Праектаванне і вытворчасць дрэваапрацоўчага абсталявання”, “Абсталяванне спецыяльных дрэваапрацоўчых вытворчасцей”.

Асноўныя публікацыі: Гриневич, С.А. Определение средней касательной силы резания при фрезеровании кромок фанеры общего назначения / С.А. Гриневич Деревообраб. пром-сть. – 2004. – № 6. Гриневич, С.А. Режимы цилиндрического фрезерования кромок фанеры общего назначения / С.А. Гриневич Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2005. – Вып. ХIII. Бурносов, Н.В. Проектирование и производство деревообрабатывающего оборудования. Лабораторный практикум / Н.В. Бур­носов, С.А. Гриневич. – Минск: БГТУ, 2008. Клубков, А.П. Деревообрабатывающее оборудование. Лабораторный практикум / А.П. Клубков, С.А. Гриневич. – Минск: БГТУ, 2009.


Scientific interests: Modern constructions and woodworking machines design, study of wood machining regimes and wood-based materials. Author of 23 papers, 4 manuals, 1 patent.

Scientific partners: Ural State Forestry Engineering University, trust company «Closed JSC “Pinskdrev”».

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Design and Production of Woodworking Machines”, “Specialized Woodworking Machines”.

Main publications: Grinevich, S.A. Determining of Average Tangential Cutting Force during Milling of General-Purpose Plywood Edges / S.A. Grinevich Woodworking Industry. – 2004. – No. 6. Grinevich, S.A. Modes of Circular Milling of General-Purpose Plywood Edges / S.A. Grinevich Proceeding of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2005. – Iss. VIII. Burnosov, N.V. Design and Production of Woodworking Machines. Manual for Laboratory Works / N.V. Burnosov, S.A. Grinevich. – Minsk: BSTU, 2008. Klubkov, A.P. Woodworking Machines. Manual for Laboratory Works / A.P. Klubkov, S.A. Grinevich. – Minsk: BSTU, 2009.

grynevich_s_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:08 — pia