Инструменты пользователя

Инструменты сайта


groda_ya_g

ГРОДА Яраслаў Генадзевіч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт. Член Еўрапейскага фізічнага таварыства. Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт у 1998 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1998 г., дацэнт кафедры тэарэтычнай механікі.

Yaraslau G. Groda

Candidate of Physical Mathematical Sciences, Assistant Professor, Member of European Physical Society. Graduated from Belarusian Technological University in 1998. Has been working at BSTU sin­ce 1998. Assistant Professor of Department of Theoretical Mechanics.


Навуковыя інтарэсы: тэрмадынаміка і статыстычная механіка кандэнсаваных сістэм; паверхневыя з’явы; транспартныя працэсы ў кандэнсаваных сістэмах; камп’ютарнае мадэляванне фізіка-хімічных працэсаў. Аўтар звыш 80 навуковых прац, у тым ліку 1 манаграфіі.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Інстытут фізікі імя Б.І. Сцяпанава НАН Беларусі, Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук па матэрыялазнаўстве, Універсітэт імя Арыстоцеля (Грэцыя), Ягелонскі універсітэт (Польшча).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Тэарэтычная механіка”, “Прыкладная механіка”.

Асноўныя публікацыі: Вихренко, В.С. Равновесные и диффузионные характеристики интеркаляционных систем на основе решеточных моделей / В.С. Вихренко, Я.Г. Грода, Г.С. Бокун. – Минск: БГТУ, 2008. Diffusion characteristics of particles on energetically disordered lattices / P. Argyrakis [et al.] Solid State Ionics. – 2008. – Vol. 179. (Адзін з аўт). Groda, Ya.G. Equilibrium and diffusional properties of two-level lattice systems: quasichemical and diagram approximation versus Monte Carlo simulation results / Ya.G. Groda, R.N. Lasovsky, V.S. Vikhrenko Solid State Ionics. – 2005. – Vol. 176. SCDA for 3D lattice gases with repulsive interaction / Ya.G. Groda [et al.] The European Physical Journal B. – 2003. – Vol. 32. Thermodynamics and diffusion of a lattice gas on a simple cubic lattic / P. Argyrakis [et al.] Physical Review E. – 2001. – Vol. E64. (Адзін з аўт).


Scientific interests: Thermodynamics and statistical mechanics of condensed systems; surface effects; transportation processes in condensed matter; computer-simulation of physical-chemical processes. The author of more than 80 publications, including 1 monograph.

Scientific partners: The Belarusian State University, NASB Stepanov Institute of Phy­sics, NASB Scientific Practical Centre on Materials Science, Aristotle University (Greece), Yagelonsky University in Poland.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures on Theoretical Mechanics, Applied Mechanics.

Main publications: Vikhrenko, V.S. Equilibrium and Diffusion Characteristics of Intercalation Systems Based on Lattice Models / V.S.Vikhrenko, Ya.G. Groda, G.S. Bokun. – Minsk: BSTU, 2008. Diffusion Characteristics of Particles on Energetically Disordered Lattices / P. Argyrakis [et al.] Solid State Ionics. – 2008. – Vol. 179. (a co-author). Groda, Ya.G. Equilibrium and Diffusional Properties of Two-level Lattice Systems: Quasichemical and Diagram Approximation Versus Monte Carlo Simulation Results / Ya.G. Groda, R.N. Lasovsky, V.S. Vikhrenko Solid State Ionics. – 2005. – Vol. 176. SCDA for 3D Lattice Gases with Repulsive Interaction / Ya.G. Groda [et al.] The European Physical Journal B. – 2003. – Vol. 32. Thermodynamics and Diffusion of a Lattice Gas on a Simple Cubic Latticе / P. Argyrakis [et al.] Physical Review E. – 2001. – Vol. E64. (a co-author).

groda_ya_g.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:15 — pia