Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dzyamidka_m_m

Это старая версия документа.


ДЗЯМIДКА Марына Мiкалаеўна Кандыдат педагагiчных навук, дацэнт, член савета па абароне кандыдацкiх дысертацый, старшыня бюро Рэспублiканскага метадычнага аб’яднання па прафесiйна-педагагiчнай адукацыi, член эксперт­нага савета Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі (РIПА), кiраўнiк 5 эксперыментальных пляцовак Мiнiстэрства адукацыi Рэспублікі Беларусь, член савета лесагаспадарчага факультэта БДТУ. Выпускнiца Беларускага політэхнічнага універсітэта па спецыяльнасцi “Архiтэктура” 1983 г. Iнжынер, ст. архiтэктар праектнага бюро ГалАПУ Мiнгарвыканкама – 1983–1993 гг., ст. выкладчык, дацэнт, загадчык кафедры агульнай i прафесiйнай педагогiкi РIПА ў 1994–2009 гг. У Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце працуе з 2004 г., з 2009 г. выконвае абавязкі загадчыка кафедры ландшафтнага праектавання i садова-паркавага будаўніцтва.

Maryna M. Dzyamidka Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor. Member of Specialized Cand. Sc. Certification Council. Chairman of Republican Methodical Association Bureau on Vocational and Pedagogical Training. Member of Expert Council of the Republican Institute of Vocational Training. Supervisor of 5 Experimental Stations of the Minisry of Education of the Republic of Belarus. Member of Forestry Fa­culty Council of BSTU. Graduated from BNTU (Architecture) in 1983. Worked as an Engineer, Senior Architect of Design Bureau at Chief Architecture and Design Institution of Minsk City Executive Committee from 1983 till 1993. Senior Lecturer, Assistant Professor, Head of General and Professional Pedagogy Department at the Republican Institute of Vocational Training from 1994 till 2009. Has been working at BSTU since 2004. Acting Head of Department of Landscape Design and Architecture since 2009.


Навуковыя інтарэсы: ландшафтная архiтэктура, планiровачныя каркасы добраўпарадкавання i азелянення аўтамабiльных дарог i садова-паркавых аб’ектаў, падрыхтоўка кампетэнтнага спецыялiста на аснове рэфлексiўных адукацыйных тэхналогiй. Аўтар 50 навуковых i вучэбна-метадычных прац, у тым лiку 34 навуковых артыкулаў, 9 вучэбных праграм, 7 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў. Удзельнiчала ў распрацоўцы будаўнiчага каталога ЦIТП (СССР).

Навуковыя партнёры: Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь, Рэспублiканскi iнстытут прафесiйнай адукацыi, Рэспублiканскi iнстытут вы-шэйшай школы, Беларускi нацыянальны тэхнiчны унiверсiтэт, Беларускi дзяржаўны аграрна-тэхнiчны унiверсiтэт, Інстытут сучасных ведаў iмя А.М. Шырокава.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплiнах “Методыка выхаваўчай працы ў прафесiйных вучэбных арганiзацыях”, “Рысунак i перспектыва”, “Сiстэмы азелянення населеных месцаў”, “Асновы праектавання малога саду”, “Фiтадызайн”. Стварыла навуковую школу кафедры агульнай i прафесiйнай педагогiкi РІПА, кiруе 4 аспiрантамі.

Асноўныя публікацыі: Демидко, М.Н. Формирование рефлексивных умений у обучающихся в средних специальных учебных заведениях: метод. рекомендации / М.Н. Демидко. – Минск: РИПО, 2001. Демидко, М.Н. Оформление интерьера офиса. Преподавание факультативного предмета: учеб.-метод. пособие / М.Н. Демидко, О.В. Славинская. – Минск: РИПО, 2004. Демидко, М.Н. Перспектива: метод. рекомендации / М.Н. Демидко. – Минск: Современные знания, 2009. Демидко, М.Н. Научная школа кафедры как механизм формирования профессиональной компетентности кадров высшей научной квалификации / М.Н. Демидко, О.В. Сла­винская Народная асвета. – 2008. – № 8. Демидко, М.Н. Рефлексивные технологии – средство становления субъектной личности будущего специалиста / М.Н. Демидко Труды БГТУ. Сер. VIII, Учеб.-метод. работа. – 2009. – Вып. XVII.


Scientific interests: Landscape architecture, designed frames for highway improvement afforestation and landscaping, training of skilled specialists using reflexive educational techniques. Author of 50 papers, including 34 research papers, 9 curricula, 7 tutorials. Has participated in the development of architectural catalogue.

Scientific partners: Ministry of Education of the Republic of Belarus, Republican Institute of Vocational Training, Republican Institute of Higher Education, Belarusian National Technical University, Belarusian State Agrotechnical University, Institute of Modern Knowledge.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Methods of Educational Work in Vocational Training Schools”, “Drawing and Perspective”, “Landscape Systems for Population Centres”, “Fundamentals of Small Garden Design”, “Phytodesign”. Founded a scientific school at General and Professional Pedagogy Department of the Republican Institute of Vocational Training, supervises the work of 4 post-graduates.

Main publications: Demidko, M.N. Formation of Reflexive Skills of Specialized Secon­dary School Students: Methodical Recommendations / M.N. Demidko. – Minsk: Republican Institute of Vocational Training, 2001. Demidko, M.N. Office Design. Optional Discipline Teaching: tutorial / M.N. Demidko, O.V. Slavinskaya. – Minsk: Republican Institute of Vocational Training, 2004. Demidko, M.N. Perspective: Methodical Recommendations / M.N. De­midko. – Minsk: Sovremennye Znaniya Publ., 2009. Demidko, M.N. Scientific Experience of a Department as a Mechanism for Formation of Professional Competence of Highly-Qualified Scholars / M.N. Demidko, O.V. Slavinskaya Narodnaya Asveta. – 2008. – No. 8. Demidko, M.N. Reflexive Technologies as a Means of Formation of Would-Be Specialist Personality / M.N. Demidko Proceedings of BSTU. Series VIII, Educational Work. – 2009. – Iss. XVII.

dzyamidka_m_m.1416160154.txt.gz · Последние изменения: 2014/11/16 20:49 — pia