Инструменты пользователя

Инструменты сайта


chornaya_n_v

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

chornaya_n_v [2016/01/05 12:09] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​chornaya_n_v.png?​nolink&​200 |}}ЧОРНАЯ Наталля Віктараўна
 +
 +Доктар тэхнічных навук. Скончыла ў 1981 г. Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1981 г., загадчык кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны.
 +
 +Natallya V. CHORNAYA
 +
 +Doctor of Technical Sciences. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1981. Has been working at BSTU since 1981. Head of  Department of Chemical Processing of Wood.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +энергазберагальныя,​ рэсурсазберагальныя і імпартазамя­шчаль­­­ныя тэхналогіі клееных відаў паперы і кардону з выкары­станнем у іх кампазіцыі нейтральных і высокасмаляных гід­ра­дысперсій мадыфікаванай каніфолі і функцыянальных да­бавак (напаў­няльнікаў,​ электралітаў,​ поліэлектралітаў,​ ума­цавальных і віль­га­цетрывалых рэчываў);​ удасканальванне тэарэтычных асноў калоідна-хімічных узаемадзеянняў кампанентаў папяровай ма­сы, яе праклейка і напаўненне ва ўмовах гетэраадагуляцыі,​ эка­лагічна бяспечныя тэхналогіі ня­беленай і беленай цэлюлозы.
 +Аўтар 229 друкаваных прац і 24 патэнтаў.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем БДУ, Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі,​ Інстытут хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі,​ канцэрн “Беллеспаперапрам”,​ Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь,​ Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі,​ ІП “Прынткорп”,​ Цэнтральны навукова-даследчы інстытут паперы (Расія),​ Латвійскі дзяржаўны інстытут,​ Лаперанцкі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт (Фінляндыя).
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Тэхналогія цэлюлозы”,​ “Тэхналогія паперы и кардону”,​ кіраўнік курсавых і дыпломных праектаў (работ). ​
 +Падрыхтавала 2 кандыдатаў навук, ажыццяўляе кіраўніцтва магістрантамі і аспірантамі.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Черная,​ Н.В. Проклейка бумаги и картона в кислой и нейтральной средах:​ монография / Н.В. Черная,​ А.И. Ламоткин. – Минск: БГТУ, 2003.
 +Черная,​ Н.В. Теория и технология клееных видов бумаги и картона:​ монография / Н.В. Черная. – Минск: БГТУ, 2009.
 +Черная,​ Н.В. Проклейка бумаги и картона гидродисперсиями модифицированной канифоли / Н.В. Черная // Труды БГТУ. Сер. IV, Химия и технология орган. в-в. – 2007. – Вып. XV. 
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Energy-saving,​ resource-saving and import-replacing technologies of manufacturing high guality glued paper and cardboard based on neutral and highly-resinous hydrodispersions of modified rosin and functional additives (fillers, electrolytes,​ polyelectrolytes enhanced and water resistant substances); ​ improvement of theoretical principles of colloid-chemical interaction of paper mass components, paper sizing and filling at heteroadagulation,​ ecologically safe technologies of cellulose manufacture.
 +The author of 229 papers and 24 patents.
 +
 +**Scientific partners:**
 +BSU Research Institute of Physical-Chemical Problems, NASB Institute of General and Inorganic Chemistry, NASB Institute of Chemistry of New Materials, concern “Bellespaperapram”,​ Ministry of Forestry of Belarus, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Central Research Institute of Paper (Russia), Latvian State Institute, Laperants State Technological University (Finland). ​
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Delivers the courses of lectures: “Technology of Cellulose”,​ “Technology of Paper and Cardboard”. ​
 +
 +Has trained 2 Candidates of Sciences; manages the work of graduates and post-graduates.
 +
 +**Main publications:​**
 +Chernaya, N.V. Sizing of Paper and Cardboard ​ in Acid and Neutral Media: monograph / N.V. Chernaya, A.I. Lamotkin. – Minsk: BSTU, 2003.
 +Chernaya, N.V. Theory and Technology of Glued Paper and Cardboard: monograph / N.V. Chernaya. – Minsk: BSTU, 2009.
 +Chernaya, N.V. Sizing of Paper and Cardboard by Hydrodispersions of Modified Rosin / N.V. Chernaya // Proceedings of BSTU. Series IV, Chemistry and Technology of Organic Substances. – 2007. – 
 +Iss. XV. 
  
chornaya_n_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:09 — pia