Инструменты пользователя

Инструменты сайта


belyasova_n_a

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

belyasova_n_a [2016/01/05 11:37] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​belyasova_n_a.png?​nolink&​200 |}}БЯЛЯСАВА Наталля Аляксандраўна ​
 +
 +Кандыдат біялагічных навук, дацэнт. У 1976 г. скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут. ​ Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1989 г., дацэнт кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі. ​
 +
 +Natallya A. BYALYASAVA
 +
 +Candidate of  Biological Sciences, Assistant Professor. Graduated from Minsk State Pedagogical Institute in 1976. Has been working at BSTU since 1989. Assistant Professor of Department of Biotechnology and Bioecology.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +генетыка і малекулярная біялогія мікраарганізмаў,​ геномны аналіз малочна-кіслых бактэрый і лактафагаў,​ аналіз антымікробных уласцівасцей матэрыялаў і рэчываў.
 +Аўтар больш за 180 друкаваных прац, 5 вучэбных дапа­можнікаў.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Інстытут мікрабіялогіі НАН Беларусі,​ Інстытут хіміі новых матэрыялаў,​ РУП “Інстытут мясамалочнай прамысловасці”,​ Інстытут агульнай и неарганічнай хіміі НАН Беларусі.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Мікрабіялогія”,​ “Біяхімія і малекулярная біялогія”.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Бялясава,​ Н.А. Біяхімія і малекулярная біялогія. Тэорыя і метады:​ вучэб. дапаможнік / Н.А. Бялясава,​ М.В. Грыц. – Мінск:​БДТУ,​ 2002.
 +Белясова,​ Н.А. Биохимия и молекулярная биология:​ учеб. пособие / Н.А. Белясова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск: Книжный Дом, 2004.
 +Белясова,​ Н.А. Микробиология:​ учеб. пособие / Н.А. Белясова. – Минск: БГТУ, 2005.
 +Белясова,​ Н.А. Микробиология. Лабораторный практикум / 
 +Н.А. Белясова. – Минск: БГТУ, 2007.
 +Raiski, A. Biodiversity of Lactococcus lactis bacteriophages in the Republic of Belarus / A. Raiski, N. Belyasova // Int. J. Food Microbiol. – 2009. – Vol. 130.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Genetics and molecular biology of microorganisms, ​ genomic ana­lysis of milk and lactaphages,​ analysis of antimicrobial properties of materials and substances. ​
 +The author of more than 180 papers, 5 tutorials.
 +
 +**Scientific partners:**
 +NASB Institute of Microbiology,​ Institute of Chemistry of New Materials, RUE “Institute of Meat and Milk Industry”,​ NASB Institute of Organic and Inorganic Chemistry.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Delivers the courses of lectures: “Microbiology”,​ “Biochemistry and Molecular Biology”. ​
 +
 +**Main publications:​**
 +Belyasova, N.A. Biochemistry and Molecular Biology. Theory and Methods: tutorial / N.A. Belyasova, N.V. Gritz. – Minsk: BSTU, 2002.
 +Belyasova, N.A. Biochemistry and Molecular Biology: tutorial /
 +N.A. Belyasova. – 2-d ed. – Minsk: Knizhny Dom Publ., 2004.
 +Belyasova, N.A. Microbiology:​ tutorial / N.A. Belyasova. – Minsk: BSTU, 2005.
 +Belyasova, N.A. Microbiology. Manual for Laboratory Works / 
 +N.A. Be­lyasova. – Minsk: BSTU, 2007.
 +Raiski, A. Biodiversity of Lactococcus Lactis ​ Bacteriophages in the Republic of Belarus / A. Raiski, N. Belyasova // Int. J. Food Microbiol. – 2009. – Vol. 130.
  
belyasova_n_a.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:37 — pia