Инструменты пользователя

Инструменты сайта


шапарава_ядвіга_аляксандраўна

ШАПАРАВА Ядвіга Аляксандраўна - загадчык кафедры кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства, дацэнт.

Нарадзілася 21.06.1974 г. у в. Завруткі Мядзельскага раёна Мінскай вобласці. Беларуска. Скончыла з адзнакай Беларускі дзяржаўны універсітэт (1996), спецыяльнасць па адукацыі - біёлаг, выкладчык біялогіі хіміі. Кандыдат біялагічных навук па спецыяльнасцях 03.00.05 - батаніка, 03.00.24 - мікалогія (2003 г.). У УА «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт» працуе з 2013/09/02 г. на пасадзе дацэнта.

Навуковыя інтарэсы і напрамкі:

 • Сістэматыка і экалогія агарікоідных грыбоў
 • Раслінныя рэсурсы і турызм.

Падчас працы ў БДТУ была навуковым кіраўніком НДР:

– 16–072 «Скласці прагнозную ацэнку біялагічнага ўраджаю асноўных відаў ягад і грыбоў на тэрыторыі «Рэспубліканскі ландшафтны заказнік ‟Налібокскі”»;

ў якасці выканаўцы ўдзельнічала ў выкананні НДР:

ДБ 7-11 «Распрацаваць навуковыя і практычныя асновы павышэння якасці і эфектыўнасці вядзення паляўнічай гаспадаркі»;

ДБ 7–16 «Ацэнка стану і перспектывы развіцця экалагічнага і паляўнічага турызму на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь»;

№16/2018 «Ахова дзікіх жывёл і дзікарослых раслін, віды якіх уключаны ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь альбо якія падпадаюць пад дзеянне міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь»;

– ўдзельнічала ў праекце па мікарызацыі драўняных парод на тэрыторыі афіцыйных рэзідэнцый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Дразды» и «Азёрны».

Аўтар больш за 70 навуковых прац, у тым ліку 7 манаграфій і 3 навукова-папулярных выданняў, гэтак жа сааўтар артыкулаў у Чырвонай кнізе Рэспублікі Беларусь.

Вучэбна-метадычныя і практычныя дапаможнікі

 1. Шапорова, Я.А. Флористические ресурсы экологического туризма. Практикум: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и приро-допользование». – Минск: БГТУ, 2015. – 258 с., [25] л. цв. ил.
 2. Шапорова Я.А. Микология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов спе-циальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» – Минск : БГТУ, 2018. – 217 с., [25] л. цв. ил.
 3. Экологическая образовательная тропа «Сказка Негорельского леса»: практическое пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / Я. А. Шапорова, Н. И. Зданович, В. М. Каплич, О В. Бахур. – Минск: БГТУ, 2017. – 168 с.
 4. Экологическая образовательная тропа «Сказка Негорельского леса»: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / Я. А. Шапорова, Н. И. Зданович, В. М. Каплич, О В. Бахур. – Минск: БГТУ, 2017. – 167 с.

Манаграфіі

- Гапиенко, О.С. Агарикоидные, гастероидные и сумчатые макромицеты. Макромицеты, микромицеты и лихенизированные грибы Беларуси. Гербарий Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича (MSK-F, MSK-L) / О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова [и др.]; под. науч. ред. В.И. Парфенова, О.С. Гапиенко. - 1-е изд. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2006. – С. 13-276.

- Шапорова, Я.А. Руссуляльные грибы Беларуси: Lactarius и Russula млечники и сыроежки / Я.А. Шапорова. – Минск: Белорусская наука, 2007. – 276 с.

- Флора Беларуси. Грибы. В 7 т. Т. 1. Boletales. Amanitales. Russulales / О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова; под ред. В.И. Парфенова. – Минск: Беларус. навука, 2012. – 199 с.

- Микобиота Национального парка «Припятский»: монография / О.С. Гапиенко, Д.Б. Беломесяцева, Я.А. Шапорова и др.; под. ред. акад. В.И. Парфенова. – Минск: БГПУ, 2012. – 246 с.

- Микобиота Белорусско-Валдайского поозерья / Е.С. Попов, А.Е. Коваленко, О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова и др.; отв. ред. проф. А.Е. Коваленко. – М., Спб.: Товарищество научных изданий КМК. 2013. – 399 с.

- Биологическое разнообразие Национального парка «Браславские озера»: грибы и лишайники. Монография / О.С. Гапиенко, Н.А. Архипенко, Д.Б. Беломесяцева, С.П. Жданович, С.С. Колос, С.И. Кориняк, Н.Н. Насонова Н.Н., Т.Г. Шабашова, Я.А. Шапорова, А.П. Яцына А.П.; под ред. В.И. Парфенова, А.В. Пугачевского. – Минск: Белорусский Дом печати, 2014. – 197 с.

- Bakhur A. Razwój turystyki ecologicznej na obszarach Puszczy Nalibockiej / А. Bakhur, Ya. Shaparava / Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych / pod red. Mikołaja Jalinika i Sławomira bakiera. – Białystok: Agencja wydawnicza ekopress, 2019. – S. 9-20.

Артыкулы ў выданнях якія рэкамендуе ВАК

 1. Шапорова Я.А. Сыроежковые грибы охраняемых территорий Гродненской области Веснік ГДУ ім. Я.Купалы. Сер.2. – 2001. – № 1. – С. 91–94. - Шапорова Я.А. Роль руссуляльных грибов в регуляции устойчивости сосняков мшистых Проблемы лесоведения и лесоводства: сборник научных трудов / Институт леса НАНБ. – Гомель, 2001. – Т.53. – С. 347–349.
 2. Шапорова Я.А. Видовое разнообразие сыроежковых грибов сем. Russulaceae в сосняках мшистых Минской области в условиях рекреационного воздействия Весці Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2002. – №3. – С. 13-16. - Шапорова Я.А., Колмаков П.Ю. Первые находки Russula azure Bres. в Беларуси Весник ВГПУ им. П.И. Машерова. – 2002. – № 2. – С. 171–172.
 3. Шапорова Я.А. Новые виды рода Russula для Республики Беларусь Весці Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2003. – №1. – С. 107-109. - Шапорова Я.А. Географические особенности грибов пор. Russulales Лес в жизни восточных славян от Киевской Руси до наших дней / Институт леса НАНБ. – Гомель, 2003. – Т.57. – С. 148–150.
 4. Шапорова Я.А. Анализ встречаемости комплексов агарикоидных грибов на вырубках главного и промежуточного пользования в хвойных фитоценозах Проблемы лесоведения и лесоводства (Институту леса НАНБ – 75 лет): Сб. науч. трудов Института леса НАНБ. Вып. 63, Гомель, октябрь 2005 г. / НАНБ, ИЛ НАНБ – Гомель, 2005. – С. 314-315. - Гапиенко, О.С. Редкие виды грибов национального парка “Нарочанский” / О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова Сб. науч. тр. / Ин-т эксп. бот. НАН Беларуси. – Минск, 2008. – Вып. XXXV: Ботаника (исследования). – С. 12–56.
 5. Гапиенко, О.С. Базидиальные, гастероидные и сумчатые макромицеты в гербарии MSK-Fungi / О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова, Е.О. Юрченко Ботаника (исследования) / Ин-т эксперимент. бот. НАН Беларуси. – Мн., 2006. – Вып. 34. – С. 27–32. - Шапорова, Я.А. Агарикоидные макромицеты дубрав заказника «Средняя Припять» / Я.А. Шапорова Лесное хозяйство: науч. тр. / БГТУ; под ред. Н.И. Федорова. – Минск, 2007. – С. 325–327.
 6. Гапиенко, О.С. Редкие виды грибов национального парка “Нарочанский” / О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова Сб. науч. тр. / Ин-т эксп. бот. НАН Беларуси. – Минск, 2008. – Вып. XXXV: Ботаника (исследования). – С. 12–56. - Шапорова, Я.А. Агарикоидные грибы в зеленых насаждениях г Минска / Я.А. Шапорова / Ин-т эксп. бот. НАН Беларуси. – Минск, 2008. – Вып. XXXVI: Ботаника (исследования). – С. 292–299. - Гапиенко, О.С. Calvatia gigantea (Batsch: Pers.) Lloyd, как представитель гастероидных грибов Беларуси и влияние радиационного загрязнения на морфологию спор. / О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова, Г.Д. Матусов, В.И. Китиков Сб. науч. тр. / Ин-т эксп. бот. НАН Беларуси. – Минск, 2010. – Вып. XXXIX: Ботаника (исследования). – С. 249–258.
 7. Гапиенко О.С., Шапорова Я.А., Эколого-трофические группы агарикоидных грибов в лесах НП «Нарочанский» / О. С. Гапиенко, Я. А. Шапорова Труды БГТУ. Сер.I, Лесное хоз-во. – 2011. – №1 (139) – С. 229–232. - Микобиота Березинского биосферного заповедника Гапиенко О.С., Шапорова Я.А., Беломесяцева Д.Б., Юрченко Е.О., шабашова Т.Г., Tu Liger Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования. – Минск: Белорусский Дом печати, 2011. – Вып. 6. – С. 179–197.
 8. Гапиенко, О.С. Микоризные дикорастущие грибы лесов сосновой формации Беларуси / О.С. Гапиенко, Я.А. Шапорова, С.С. Колос Ботаника (исследования): [сборник научных трудов] / Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича. – Минск, 2014. – Выпуск XXXXIII. – С. 181–190. - Агарикоидные грибы НП «Нарочанский» Гапиенко О.С., Шапорова Я.А. Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования. – Минск: Белорусский Дом печати, 2011. – Вып. 7. – С. 179–197.– С. 213–214.
 9. Шапорова Я.А. Грибы как объект показа на экологической тропе Труды БГТУ, Сер. 1. Лесное хозяйство. – Минск: БГТУ, 2016. – №1. – С. 240–243.
 10. Экологическая тропа «Сказка Негорельского леса» как объект образовательного туризма / Н.И. Зданович, Я.А. Шапорова, В.М. Каплич, О.В. Бахур Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. – Минск: БГТУ, 2017. – № 1 (192). – С. 74–78. - Экологическое просвещение на базе Негорельского учебно-опытного лесхоза / Н.И. Зданович, Я.А. Шапорова, В.М. Кап-лич, О.В. Бахур Экология и животный мир: международный научно-практический журнал. – Минск: / РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», 2017. – № 2. – С. 36–41.
 11. Анализ возможностей развития экологического туризма на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза / О.В. Бахур, Н.И. Зданович, В.М. Каплич, Я.А. Шапорова. – Туризм и гостеприимство. – 2017. – №2. – С. 68–76.
 12. Охраняемые и редкие виды макромицетов на территории Национального парка» Беловежская пуща»/ Я. А. Шапорова, Т. Г. Шабашова, Д. Б. Беломесяцева, Е. О. Юрченко. – Труды БГТУ, Сер. 1. Лесное хозяйство, природопользование и перера-ботка возобновляемых ресурсов. – Минск: БГТУ, 2019. – №2 (222). С. 161–1644.
 13. Шапорова, Я. А. Весенние и раннелетние грибы дубрав Беловежской пущи / Я. А. Шапорова, Т. Г. Шабашова, Д. Б. Бе-ломесяцева. – Сборник научных трудов Института леса «Про-блемы лесоведения и лесоводства», 2019. Вып. №79. – С. 248–255.

Навукова-папулярныя выданні

 1. Ламан, Н.А. Ядовитые двойники съедобных шляпочных грибов / Н.А. Ламан, Я.А. Шапорова. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2006. – 96 с.
 2. Шапарава, Я.А. Грыбы. Вялікая таямніца прыроды / Я.А. Шапарава. – Минск: «Мастацкая лiтаратура», 2006. – 56 с.
 3. Шапорова Я.А. Грибы. Большая тайна природы – Минск: «Мастацкая лiтаратура», 2007. – 56 с.
 4. Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т. 3. Растения, грибы, животные / редкол: В.Ю. Александров [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. iм. П.Броўкi, 2014. (45 статей).
шапарава_ядвіга_аляксандраўна.txt · Последние изменения: 2020/03/04 16:16 — ТиП