Инструменты пользователя

Инструменты сайта


зданович_нина_ивановна

Это старая версия документа.


ЗДАНОВИЧ Нина Ивановна — старший преподаватель кафедры туризма, природопользования и охотоведения.

Родилась 01.01.1959г. в г. Слониме Гродненской области. Белоруска. Окончила с отличием Белорусский государственный университет (1981 г.), аспирантуру при Институте истории НАН РБ.

Научные интересы и направления:

 • материальная культура Беларуси XIV-XVIII вв. Опубликованы монографии «Беларуская паліваная кераміка XIV-XVIII стст.» (в соавторстве), «Кафлярства ў Беларусі (на матэрыяле калекцыі полацкай кафлі)», 2 монографии и больше 40 статей, посвященных керамике отдельных городов и замков Беларуси;
 • традиционная культура Беларуси (материальная и духовная), ее сохранение и адаптация к современным реалиям и использование в образовательном процессе. Основные положения изложены в статье «Рэсурсны патэнцыял традыцыйнай культуры Беларусі»;
 • памятники культуры Беларуси и их включение в экскурсионно-туристическую деятельность. Этому посвящены 2 учебных пособия: «Мастацкі твор: методыка аналізу (архітэктура, жывапіс, скульптура)» (в соавторстве) и «Технология и организация экскурсионных услуг»

Автор более 50 научных работ, в т.ч. 4 монографий, 2 методических пособий.

Основные публикации:

 • Здановіч Н.І. Бытавая кераміка: тэхналогія і марфалогія. У кн.: Школа музейных кансерватараў: бытавая кераміка, этнаграфічны тэкстыль. Навукова метадычнае выданне. — Мн.: Бел. ІПК, 2005. С.6-20.
 • Здановіч Н.І. Вытокі фарміравання нацыянальных і рэгіянальных традыцый керамічнай вытворчасці на Беларусі Праблемы сучаснай антарпалогіі: актуальныя праблемы і практыка. Матэрыялы I Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Частка I. - Мн., 2001. С. 21-25. * Здановіч Н.І. Да пытання аб генезісе і развіцці паліванай керамікі на Беларусі ў перыяд сярэднявечча Весці БДПУ. -1997, № 2. С. 41-48.
 • Здановіч Н.І. Гармонія пластыкі і. дэкору /старажытны керамічны посуд : асартымент, форма, аздоба/ Мастацтва Беларусі. -1986,' №1. - С. 57-60. * Здановіч Н.І. Гратэскавае люстэрка кафлярства Мастацтва. 2001, №1. - С. 47-50.
 • Здановіч Н. Замкавая кераміка як адлюстраванне шляхецкай культуры Беларусі Матэрыяльная і духоўная культура замкаў Беларусі: Матэрыялы навук. канф. (30 мая 2003 г., г.п. Мір Карэл.р-на Гродзен. вобл.). - Мн., 2003. С. 82-94. * 3дановіч Н.І. Кафлярства ў Беларусі (на матэрыяле калекцыі полацкай кафлі): метад. дапам. - Мн.: БДПУ, 2005. - 102 с. * 3данович Н. И. К вопросу об использовании керамики в формировании традиционного интерьера агроусадеб Университетский спорт в современном образовательном социуме. Международная научно-практическая конференция 23–24 апреля 2015 г. В четырех частях. Часть 4. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – Минск, БГУФК, 2015. С. 66–70.
 • Здановіч Н.І. Кераміка Быхава: рэгіянальныя традыцыі і спецыфіка Матэрыялы па археалогіі Беларусі: Навук. збор. - Мн.: “ННАЦ імя Ф.Скарыны”, 2003 — № 7. С. 138-147. * 3дановіч Н. Керамічныя традыцыі Падняпроўя ў XII - XVIII стст. Школа музейных кансерватараў 2005-2006. Бюлетэнь. Мінск, БДІПК, друк. “Транстэкс”, 2006. С. 9-17.
 • Здановіч Н. І. Некаторыя аспекты тэхналогіі вырабу познесярэднявечнага посуду Беларусі Вести БГТУ, 2015, №1 (174) (Лесное хозяйство).– С. 252-255. * 3дановіч Н.І. Посуд у побытавай культуры шляхты і мяшчан (паводле пісьмовых крыніц XVI—XVIII ст) Мастацкая спадчына Нясвіжа: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Нясвіж, 14 мая 2005 г.: У рамках X Беларускага фестывалю камернай музыкі. - Нясвіж: 2005. С. 107-114.
 • 3дановіч Н.І. Раскопкі старажытнага Слоніма Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў: Матэрыялы рэгіянальнай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 750-годдзю Слоніма і 70-годдзю заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея ім. І.І.Стаброўскага. - Слонім. Друк., 2002. - 392с. С. 19-23. * 3дановіч Н.І. Роля магнацтва ў развіцці матэрыяльнай культуры Беларусі Беларускае Асветніцтва. Вопыт тысячагоддзя. Матэрыялы міжнароднага кангрэса. Мн.,1998. Кн. 1. С. 128—131.
 • 3дановіч Н.І. Рухомае ў нерухомым (дынамічныя вобразы ў беларускім кафлярстве) 36. Традыцыйная фізічная культура беларусаў: гісторыя, тэорыя, практыка. Матэрыялы II Рэспубліканскай канферэнцыі па праблемах традыцыйнай фізічнай культуры беларусаў. Мн., 1999. С.52-58. * 3данович, Н.І. Технология и организация экскурсионных услуг: пособие для студентов / Н.И. Зданович. – Минск: БГТУ, 2014. – 150 с. * Здановіч Н.І. Хараство старажытнага посуду Мастацтва Беларусі,-1989, №8. С.70.
 • Здановіч Н.І. Чалавек і сусвет праз прызму керамічнай формы / Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : Матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (20–21 лістапада 2014 года, г. Мінск).Мінск: «Права i эканомiка», 2014. С. 478-480.
 • Вараб’ёва В., Здановіч Н. Традыцыйная абрадавая культура як фактар нацыянальнай ідэнтыфікацыі Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст Тыпалогія. Сувязі: зб.навук. арт. Вып. 12/ пад навук.рэд.Т.В. Лук’янавай, С.В. Шамякінай; уклад.В.В.Прыемка; БДУ. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. С. 38-42. * Ганецкая I., Здановіч Н. Дэкаратыўная кераміка Зб.Час, помнікі, людзі: Памяці рэпрэсаваных археолагаў. Тэз. дакл. канф.-Мінск, 1993.-С.27-30.
 • Ганецкая I., Здановіч Н., Трусаў А.А. Вытокі беларускага фаянсу Мастацтва Беларусі,- 1988, №6. С. 59-61. * Зданович Н. И., Каплич В. М. , Шапорова Я. А. Концепция проектируемой экологической тропы «Сказка негорельского леса»/ Вести БГТУ, 2015, №1 (174) (Лесное хозяйство). – С. 256-259. * 3дановіч Н.І., Краўцэвіч А.К., Трусаў А.А. Матэрыяльная культура Міра і Мірскага замка/ Мінск : Навука і тэхніка, 1994.-152 с. * 3дановіч Н., Собаль В. Ляпілі мінскія ганчары Мастацтва Беларусь. -1990, № 8.-С.75.
 • 3дановіч Н.І., Трусаў А.А. Беларуская паліваная кераміка ХІ-ХУІІІ ст.ст. -Мінск :Навука і тэхніка,1993.- 183 с.
 • 3дановіч Н.І., Трусаў А.А. Мсціслаўскі посуд ХУ-ХІХ стст. 36. Помнікі культуры : Новыя адкрыцці.-Мінск : Навука і тэхніка,1985.-С. 195-201. * Здановіч Н.І., Курыленка Г.М. Мастацкі твор: методыка аналізу (архітэктура, жывапіс, скульптура). Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мінск 2009. * Макушнікаў А.А., Здановіч Н.І. Бытавая кераміка Чачэрска ( па матэрыялах раскопак 1981—82 гг.) Весці АН БССР. Сер. грам. Навук. — 1985, № 1. С. 67-73.
 • Трусаў А.А., Собаль В.Е., Здановіч Н.І. Стары замак у Гродне XI—XVIII стст.; Гіст.- археалагічны нарыс. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993,- 152 с.
 • Шапорова Я.А., Зданович Н.И., Каплич В.М. Проектируемая экологическая тропа «Сказка Негорельского леса» как пример образовательной технологии в сфере туризма Университетский спорт в современном образовательном социуме. Международная научно-практическая конференция 23–24 апреля 2015 г. В четырех частях. Часть 4. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – Минск, БГУФК, 2015. С. 199–203.
зданович_нина_ивановна.1507281753.txt.gz · Последние изменения: 2017/10/06 12:22 — ТиП