Инструменты пользователя

Инструменты сайта


зданович_нина_ивановна

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

зданович_нина_ивановна [2014/06/18 20:47]
ТиП создано
зданович_нина_ивановна [2021/05/03 13:04] (текущий)
ТиП
Строка 1: Строка 1:
-**ЗДАНОВИЧ Нина Ивановна** — старший преподаватель кафедры туризма ​и природопользования.+{{:​zdanovich1.jpg?​150|}}**ЗДАНОВИЧ Нина Ивановна** — старший преподаватель кафедры туризмаприродопользования и охотоведения.
  
 Родилась 01.01.1959г. в г. Слониме Гродненской области. Белоруска. Окончила с отличием Белорусский государственный университет (1981 г.), аспирантуру при Институте истории НАН РБ. Родилась 01.01.1959г. в г. Слониме Гродненской области. Белоруска. Окончила с отличием Белорусский государственный университет (1981 г.), аспирантуру при Институте истории НАН РБ.
Строка 5: Строка 5:
 //​**Научные интересы и направления:​**//​ //​**Научные интересы и направления:​**//​
  
-  * материальная культура Беларуси XIV-XVIII вв. (бытовая керамика) +  * материальная культура Беларуси XIV-XVIII вв. Опубликованы монографии «Беларуская паліваная кераміка XIV-XVIII стст.» (в соавторстве),​ «Кафлярства ў Беларусі (на матэрыяле калекцыі полацкай кафлі)»,​ 2 монографии и больше 40 статей,​ посвященных ​керамике отдельных городов и замков Беларуси;​ 
-  * традиционная культура Беларуси (материальная и духовная) +  * традиционная культура Беларуси (материальная и духовная), ее сохранение и адаптация к современным реалиям и использование в образовательном процессе. Основные положения изложены в статье «Рэсурсны патэнцыял традыцыйнай культуры Беларусі»;​ 
-  * памятники культуры Беларуси+  * памятники культуры Беларуси ​и их включение в экскурсионно-туристическую деятельность. Этому посвящены 2 учебных пособия:​ «Мастацкі твор: методыка аналізу (архітэктура,​ жывапіс,​ скульптура)» (в соавторстве) и «Технология и организация экскурсионных услуг»
  
  ​Автор более 50 научных работ, в т.ч. 4 монографий,​ 2 методических пособий.  ​Автор более 50 научных работ, в т.ч. 4 монографий,​ 2 методических пособий.
 +
 +**Основные публикации:​**
 +
 +
 +  * Здановіч,​ Н.І. Гармонія пластыкі і дэкору / старажытны керамічны посуд : асартымент,​ форма, аздоба / Мастацтва Беларусі. -1986,'​ №1. - С. 57-60.
 +     
 +  * Макушнікаў А.А., Здановіч Н.І. Бытавая кераміка Чачэрска (па матэрыялах раскопак 1981—82 гг.) /Весці АН БССР. Сер. грам. Навук. — 1985, № 1. С. 67-73.
 +
 +  * 3дановіч Н., Собаль В. Ляпілі мінскія ганчары / Мастацтва Беларусь. -1990, № 8.-С.75.
 +   
 +  * 3дановіч Н.І., Трусаў А.А. Беларуская паліваная кераміка ХІ-ХУІІІ ст.ст. - Мінск: Навука і тэхніка,​1993.- 183 с.
 +
 +  * Трусаў А.А., Собаль В.Е., Здановіч Н.І. Стары замак у Гродне XI—XVIII стст.; Гіст.- археалагічны нарыс. — Мінск: Навука і тэхніка,​ 1993,- 152 с.
 +
 +  * Ганецкая I., Здановіч Н. Дэкаратыўная кераміка / Зб.Час,​ помнікі,​ людзі: Памяці рэпрэсаваных археолагаў. Тэз. дакл. канф.-Мінск,​ 1993.-С.27-30.
 +
 +  * Здановіч,​ Н.І. Да пытання аб генезісе і развіцці паліванай керамікі на Беларусі ў перыяд сярэднявечча/​ Весці БДПУ. -1997, № 2. С. 41-48.
 +
 +  * Ганецкая I., Здановіч Н., Трусаў А.А. Вытокі беларускага фаянсу / Мастацтва Беларусі,​- 1988, №6. С. 59-61.
 +
 +  * 3дановіч Н.І., Краўцэвіч А.К., Трусаў А.А. Матэрыяльная культура Міра і Мірскага замка / Мінск : Навука і тэхніка,​ 1994.-152 с.
 +
 +  * 3дановіч,​ Н.І. Роля магнацтва ў развіцці матэрыяльнай культуры Беларусі / Беларускае Асветніцтва. Вопыт тысячагоддзя. Матэрыялы міжнароднага кангрэса. Мн.,1998. Кн. 1. С. 128—131.
 +
 +  * 3дановіч,​ Н.І. Рухомае ў нерухомым (дынамічныя вобразы ў беларускім кафлярстве) / Традыцыйная фізічная культура беларусаў:​ гісторыя,​ тэорыя,​ практыка. Матэрыялы II Рэспубліканскай канферэнцыі па праблемах традыцыйнай фізічнай культуры беларусаў. Мн., 1999. С.52-58.
 +
 +  * Здановіч,​ Н.І. Вытокі фарміравання нацыянальных і рэгіянальных традыцый керамічнай вытворчасці на Беларусі /  Праблемы сучаснай антарпалогіі:​ актуальныя праблемы і практыка. Матэрыялы I Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Частка I. - Мн., 2001. С. 21-25.
 +
 +  * Здановіч Н.І. Гратэскавае люстэрка кафлярства / Мастацтва. 2001, №1. - С. 47-50.
 +
 +  * 3дановіч,​ Н.І. Раскопкі старажытнага Слоніма / Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў:​ Матэрыялы рэгіянальнай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі,​ прысвечанай 750-годдзю Слоніма і 70-годдзю заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея ім. І.І.Стаброўскага. - Слонім. Друк., 2002. - 392с. С. 19-23.
 +
 +  * Здановіч,​ Н. Замкавая кераміка як адлюстраванне шляхецкай культуры Беларусі / Матэрыяльная і духоўная культура замкаў Беларусі:​ Матэрыялы навук. канф. (30 мая 2003 г., г.п. Мір Карэл.р-на Гродзен. вобл.). - Мн., 2003. С. 82-94.
 +
 +  * Здановіч,​ Н.І. Кераміка Быхава:​ рэгіянальныя традыцыі і спецыфіка / Матэрыялы па археалогіі Беларусі:​ Навук. збор. - Мн.: “ННАЦ імя Ф.Скарыны”,​ 2003 — № 7. С. 138-147.
 +
 +  * Здановіч,​ Н.І. Бытавая кераміка:​ тэхналогія і марфалогія. У кн.: Школа музейных кансерватараў:​ бытавая кераміка,​ этнаграфічны тэкстыль. Навукова метадычнае выданне. — Мн.: Бел. ІПК, 2005. С.6-20.
 +
 +  * 3дановіч,​ Н.І. Кафлярства ў Беларусі (на матэрыяле калекцыі полацкай кафлі):​ метад. дапам. - Мн.: БДПУ, 2005. - 102 с.
 +
 +  * 3дановіч,​ Н.І. Посуд у побытавай культуры шляхты і мяшчан (паводле пісьмовых крыніц XVI—XVIII ст) / Мастацкая спадчына Нясвіжа:​ Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі,​ Нясвіж,​ 14 мая 2005 г.: У рамках X Беларускага фестывалю камернай музыкі. - Нясвіж:​ 2005. С. 107-114.
 +
 +  * 3дановіч,​ Н. Керамічныя традыцыі Падняпроўя ў XII - XVIII стст. / Школа музейных кансерватараў 2005-2006. Бюлетэнь. Мінск, БДІПК, друк. “Транстэкс”,​ 2006. С. 9-17.
 +
 +  * Здановіч Н.І., Курыленка Г.М. Мастацкі твор: методыка аналізу (архітэктура,​ жывапіс,​ скульптура). Вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск 2009.
 +
 +  * 3данович,​ Н.І. Технология и организация экскурсионных услуг: пособие для студентов / Н.И. Зданович. – Минск: БГТУ, 2014. – 150 с.
 +
 +  * Здановіч,​ Н.І. Чалавек і сусвет праз прызму керамічнай формы / Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : Матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (20–21 лістапада 2014 года, г. Мінск). ​ – Мінск: «Права i эканомiка»,​ 2014. С. 478-480.
 +
 +  * 3данович,​ Н. И. К вопросу об использовании керамики в формировании традиционного интерьера агроусадеб /  Университетский спорт в современном образовательном социуме. Международная научно-практическая конференция 23–24 апреля 2015 г. В четырех частях. Часть 4. Инновационные технологии в сфере туризма,​ гостеприимства,​ рекреации и экскурсоведения. – Минск, БГУФК, 2015. С. 66–70.
 +
 +  * Здановіч,​ Н. І. Некаторыя аспекты тэхналогіі вырабу познесярэднявечнага посуду Беларусі /  Вести БГТУ, 2015, №1 (174) (Лесное хозяйство).– С. 252-255.
 +
 +  * Вараб’ёва В., Здановіч Н. Традыцыйная абрадавая культура як фактар нацыянальнай ідэнтыфікацыі /  Фалькларыстычныя даследаванні:​ Кантэкст Тыпалогія. Сувязі:​ зб.навук. арт. Вып. 12/ пад навук.рэд.Т.В. Лук’янавай,​ С.В. Шамякінай;​ уклад.В.В.Прыемка;​ БДУ. – Мінск: Права і эканоміка,​ 2015. С. 38-42.
 +
 +  * Шапорова Я.А., Зданович Н.И., Каплич В.М. Проектируемая экологическая тропа «Сказка Негорельского леса» как пример образовательной технологии в сфере туризма / Университетский спорт в современном образовательном социуме. Международная научно-практическая конференция 23–24 апреля 2015 г. В четырех частях. Часть 4. Инновационные технологии в сфере туризма,​ гостеприимства,​ рекреации и экскурсоведения. – Минск, БГУФК, 2015. С. 199–203.
 +
 +  * Здановіч Н.І. Традыцыйная культура Беларусі як рэсурс экскурсійна-турысцкай дзейнасці / Труды БГТУ, Сер. 1. Лесное хозяйство. – Минск: БГТУ, 2016. – №1 (183). – С. 236–239
 +  ​
 +  * Шапорова Я.А., Зданович Н.И., Каплич В.М., Бахур О.В. Экологическая образовательная тропа «Сказка Негорельского леса»: практическое пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование». – Минск: БГТУ, 2017. – 168 с.
 + 
 +  * Зданович Н.И. Вобразы жывел у беларускім фальклоры і магчымасці іх выкарыстання ў экалагічным турызме/ ​ Современные проблемы охотоведения и сохранения биоразнообразия:​ материалы Международной научно-практической конференции,​ посвященной 90-летию со дня рождения В. С. Романова,​ Минск, 16-17 мая 2017 г. / Белорусский государственный технологический университет. – Минск: БГТУ, 2017. – С. 103–106. ​
 +
 +  * Ганецкая І., Здановіч Н. Метады датавання керамічнага посуду з раскопак гарадоў і замкаў /  Вялікае Княства Літоўскае:​ палітыка,​ эканоміка,​ культура : зб. нав. арт. У 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. навук Беларусі,​ Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларуская навука,​ 2017. – С.173-189.
 +
 +  * Зданович Н.И. Базы данных о природном и историко-культурном потенциале Республики Беларусь для анимационных программ природоведческих экскурсий /  Лесное хозяйство:​ тезисы докладов 82-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава,​ научных сотрудников и аспирантов (с международным участием),​ Минск, 1-14 февраля 2018 г. / Белорусский государственный технологический университет. – Минск: БГТУ, 2018. – С. 145.
 +
 +  * Здановіч Н.І. Посуд для смажання і пражання страваў у 12-19 стст. у традыцыйнай культуры Беларусі (паводле археалагічных і пісьмовых крыніц) / Химическая технология и техника:​ тезисы докладов 82-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава,​ научных сотрудников и аспирантов (с международным участием),​ Минск, 1-14 февраля 2018 г. / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2018. - С. 37-38.
 +
 +  * Бахур А.У., Капліч В.М., Шапарава Я.А., Здановіч Н.І. Экалагічная сцежка “Казка Негарэльскага лесу” як аб’ект рэпрэзентацуыі прыроды і культуры Беларусі/ ​ Беларуская мова, літаратура,​ культура і свет: праблемы рэпрэзентацыи:​ зб. навук. артыкулаў /  Міжнар. навук. канф.Мінск,​ 3-4 ліст. 2016 г. – Мінск: МДЛУ, 2018. – С.246-250.
 +
 +  * Здановіч Н. І. Рацыянальнае прыродакарыстанне ў святле прававога рэгулявання ў ВКЛ у 16–17 стст./ ​ Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Часть 2.– Минск, 15-16 апреля 2020 г. С. 127-133.
зданович_нина_ивановна.1403113628.txt.gz · Последние изменения: 2014/06/18 20:47 — ТиП