Инструменты пользователя

Инструменты сайта


антоневич_инесса_петровна

АНТАНЕВІЧ ІНЕСА ПЯТРОЎНА Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Закончыла хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1976 г., аспірантуру ў 1979 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г., дацэнт кафедры арганічнай хіміі.

Inessa P. ANTONEVICH Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from the Byelorussian State University (Chemical Faculty) in 1976. Has working at BSTU since 2001 г. Assistant Professor of Department of Organic Chemistry.

Навуковыя інтарэсы: арганічная хімія, арганічны сінтэз, хімія гетераціклічных злучэнняў, асабліва хімія азот- і кіслародзмяшчальных злучэнняў: аксіранаў, діаксаланаў, ізоксазолаў, ізоксазалінаў і інш., іх выкарыстаннем ў сінтэзе аналагаў складаных прыродных злучэнняў (простаноіды, блакатары біярецэпртараў). Выканала сінтэз больш за 600 новых арганічных злучэнняў, многія з якіх з’являются біалагічны актыўнымі злучэннямі, жідкімі крысталамі.

Аўтар звыш 84 печатных работ, 8 з якіх  вынаходствы.

Навуковыя партнеры: Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт, НДІ прыкладных фізічных праблем.

Педагагічная дзейнасць: Чытае курс лекцый па арганічнай хіміі для студэнтаў хімічных спецыяльнасцей.

Асноўныя публікацыі: Ахрем А.А., Лахвич Ф.А., Хрипач В.А., Антоневич И.П., Пап А.А., Лис Л.Г. Новый подход к формированию -цепи простагландинов ЖОрХ. – 1981. – Т. 17, № 10. – С. 2242–2243. Лахвич Ф.А., Хрипач В.А., Антоневич И.П., Янкова Т.В., Королева Е.В., Ахрем А.А. Изоксазолиновый подход к синтезу 7-кетопростаноидов. ХГС. – 1988. – № 7. – С. 966–971. Антоневич И.П., Лахвич Ф.А., Ахрем А.А. 2-Ацилциклопент-2-ен-1-олы в синтезе простаноидов ЖОрХ. – 1994. – Т. 30, № 1. – С. 25–28. Антоневич И.П., Лахвич Ф.А. Синтез 2-ацил-1,1-этилендиоксициклопент-2-енов ЖОрХ. – 1998. – Т. 34, № 5. – С. 718–721. Лахвич Ф.А., Антоневич И.П., Каток Я.М. Синтез конденсированных изоксазолинов на основе циклопентадиена Докл. НАН Беларуси. 2006. – Т. 50, № 1.  С. 5558. Лахвич Ф.А., Антоневич И.П., Каток Я.М., Нестерова С.В. Синтез оксиранилциклопентаноизоксазолинов Доклады НАН Беларуси. – 2009. – Т. 53, № 1. – С. 74–78.

Scientific interests: Organic chemistry, organic synthesis, chemistry of heterocyclic compounds, particularly chemistry of nitrogen and oxygen containing compounds: oxiranes, dioxalanes, isoxazoles, isoxazolines etc. and their employment in fine organic synthesis of complex natural compounds (prostanoids, blocators of bioreceptors). Has synthesized more than 600 new organic substances many of which are biologically active compounds, liquid crystals etc.

The author of more than 84 papers, including 8 inventions.

Scientific partners: Institute of Bioorganic Chemistry of NAS of Belarus, Byelorussian State University, Research Institute of Applied Physical Problems.

Teaching activities: Delivers the course of lectures on organic chemistry to students of chemical specialities.

Main publications: Akhrem A.A., Lakhvich F.A., Khripach V.A., Antonevich I.P., Pap, A.A, Lis L.G. New approach to the formation of the -chain of prostaglandins J. Org. Chem. (Russian Ed.) (Zh. Org. Khim.). – 1981. – Vol. 17, No. 10. Lakhvich F.A., Khripach V.A., Antonevich I.P., Yankova T.V., Koroleva E.V., Akhrem A.A. Approach to 7-ketoprostanoids via isoxazolines Khim. Geterotsikl. Soedin. – 1988. – No. 7. Antonevich I.P., Lakhvich F.A., Akhrem A.A. 2-Acyl-cyclopent-2-en-1-oles in synthesis of prostanoids J. Org. Chem. (Russian Ed.) (Zh. Org. Khim.). – 1994. – Vol. 30, No. 1. Antonevich I.P., Lakhvich F.A. Synthesis of 2-acyl-1,1,-ethylenedioxacyclopent-2-enes J. Org. Chem. (Russian Ed.) (Zh. Org. Khim.). – 1998. – Vol. 34, No. 5. Lakhvich F.A., Antonevich I.P., Katok Y.M. The condenesed isoxazolines synthesis from cyclopentadiene Dokl. NAN Belarusi. – 2006. – Vol. 50, No 1. Lakhvich F.A., Antonevich I.P., Katok Y.M., Nesterova S.V. Syntheses of oxiranylcyclopentanisoxazolines Dokl. NAN Belarusi. – 2009. – Vol. 53, No 1.

антоневич_инесса_петровна.txt · Последние изменения: 2014/10/30 15:17 — Ольга Толкач